Disclaimer voor pingweb.nl

PingWeb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51831996, hierna te noemen PingWeb, verleent u hierbij toegang tot pingweb.nl (“de Website”) en gerelateerde media, waaronder inbegrepen mailings, klantenpaneel en social media, en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

PingWeb behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

PingWeb spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PingWeb.

In het bijzonder zijn alle prijzen en diensten op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PingWeb nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

E-mails en nieuwsbrieven

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van PingWeb zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan PingWeb geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. Een gedeelte van onze e-mailberichten wordt automatisch gegenereerd en verstuurd. Hoewel we ons best doen om onjuistheden te verhelpen, kan het zijn dat bij dergelijke berichten fouten optreden.

In het bijzonder kunnen er geen rechten worden ontleend aan richtprijzen of andere bedragen die niet expliciet als offerte zijn betiteld.

De inhoud van de berichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt PingWeb u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst PingWeb u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PingWeb.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PingWeb, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.